345: HMPRO 4-year returns

HMPRO มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาต่อหุ้นที่เราเห็นหลอกตาได้ว่าหลายปีที่ผ่านมา HMPRO สร้าง Wealth ให้ผู้ถือหุ้นเท่าไร

ณ สิ้นปี 2010 HMPRO Continue reading “345: HMPRO 4-year returns”

294: 7thLTG mileage check 2013

ตรวจสอบการเติบโตของหุ้นใน 7thLTG แบบเร็วๆ ประจำปี เพื่อให้แน่ใจว่าทุกตัวยังสร้างการเติบโตต่อไปได้อีก

BGH ครึ่งปีแรก รายได้จากการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 12% yoy และอนาคตอันใกล้ยังมีรายได้ใหม่ที่จะเข้ามาจากการเปิดรพ.เพิ่มและรวบงบการเงิน ดังนี้ Continue reading “294: 7thLTG mileage check 2013”