Skip to content

150: [Chart] กำไรของบริษัทจดทะเบียน

กำไรบริษัทจดทะเบียน (หน่วย:พันล้านบาท)

ตั้งแต่เกิดวิกฤตซับไพรม์ในปี 2551 เป็นต้นมา กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม (SET+MAI) เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2552 ซึ่งธุรกิจเริ่มฟื้นตัว นี่แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรของเศรษฐกิจไทยที่เป็นขาขึ้น

อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นนั้นต่ำลงทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2554 เพิ่มขึ้นน้อยมาก แต่ก็ยังถือได้ว่า เศรษฐกิจไทยยังเป็นขาขึ้นอยู่ ถ้าตัดผลกระทบของน้ำท่วมออกไป

ปี 2555 นี้ ต้องมาลุ้นกันว่า บริษัทจดทะเบียนจะยังคงรักษาการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิได้อีกหรือไม่ (ซึ่งตลาดคาดว่าควรจะได้ เพราะอย่างน้อยก็มีเรื่องของการลดภาษีเป็นตัวช่วยอยู่แล้ว) และอัตราเร่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหน เพราะนั้นจะแสดงให้เห็นว่าวัฏจักรของเศรษฐกิจไทยจะยังเป็นขาขึ้นต่อไปได้อีกนานเท่าไรด้วย

1 thought on “150: [Chart] กำไรของบริษัทจดทะเบียน”

  1. นักวิเคราะห์ในเวลานี้ประมาณว่าปีนี้กำไรตลาดจะโต 26%

    [แต่ถ้าดูจากปีก่อน นักวิเคราะห์ประเมินไว้สูงเกินจริงไปเยอะทีเดียว แม้แต่ต้น q4 ที่รู้ว่าน้ำท่วมแล้วก็ตาม]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *