Skip to content

186: the new UV

UV เพิ่งทำ M&A ไปสองดีล คือ การตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น GOLD และการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ Grand U แล้วตบท้ายด้วยการเพิ่มทุนใหญ่ของตัวเอง แล้วงบการเงินใหม่จะมีหน้าตาออกมาประมาณไหน?

ในส่วนของ GOLD นั้น ปรากฎว่า มีผู้นำหุ้น (และวอแรนต์) มาขายให้ UV เพียง 70% เท่านั้น (หุ้น+วอ = 50+20) โดยบริษัทต้องจ่ายเงินทั้งสิ้น 3, 744 ล้านบาท (ยังไม่รวมค่าใช้สิทธิแปลงวอร์ให้เป็นหุ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทยังไม่ต้องใช้สิทธิตอนนี้ก็ได้ เพราะวอร์ยังไม่หมดอายุ)

ถ้าจะลองตรวจสอบราคาเข้าซื้อ GOLD ดู UV รับซื้อหุ้น GOLD ที่ 5.5 บาทต่อหุ้น ถ้าคำนวณเป็น Market Cap จะเท่ากับ 6300 ล้านบาท แต่ส่วนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ GOLD คือ 6338 ล้านบาท เท่ากับซื้อที่ BV ประมาณ 1 เท่า (ไม่สามารถ Value ด้วย P/E ได้เนื่องจาก GOLD ขาดทุนอยู่)

ส่วน Grand U นั้น เดิม UV ถือหุ้นอยู่ก่อนแล้ว 60% แต่ขอซื้ออีก 40% จากผู้ถือหุ้นที่เหลือเพื่อให้กลายเป็นเจ้าของทั้งหมด โดยจ่ายเงินซื้อหุ้น 40% ไปในราคา 360 ล้านบาท

ถ้ามองในแง่ของราคาที่ซื้อกิจการมา มูลค่าของ Grand U ทั้งบริษัทคือ 360/0.4 หรือ 900 ล้านบาท แต่ 12 เดือนล่าสุด Grand U กำไร 176 ล้านบาท ก็เท่ากับ พีอี 5 เท่า

ส่วนการเพิ่มทุนของ UV เองนั้นเป็นขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1.5 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หุ้นเก่า ที่ราคาหุ้นละ 5 บาท ซึ่งบริษัทจะได้เงินสดเข้ามา 5, 735 ล้านบาท แต่ต้องนำส่วนหนึ่งไปใช้หนี้ที่ยืมมาเพื่อทำดีลไปด้วย อีกส่วนหนึ่งจะเป็นฐานทุนใหม่ที่ทำให้ D/E ลดลง เพราะตอนนี้มี D/E สูงถึง 2.2 เท่าอยู่

การรวมงบของสามบริษัทเข้าด้วยกันจะทำให้รายได้ของ UV เพิ่มขึ้นมาเพียง 25-30% เท่านั้น แต่ส่วนทุนของ UV นั้นเพิ่มขึ้นอีก 150% (จากการออกหุ้นใหม่ 1.5 หุ้นต่อหุ้นเดิม 1 หุ้น) จึงเป็นการบ้านใหญ่ของ UV ที่จะต้องดันกำไรในเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญให้ได้ เพื่อให้ได้สัดส่วนกับฐานทุนหรือตัวหารที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนหนึ่งคงเกิดได้เลยจากการที่บริษัทใหม่มีหนี้ต่อทุนลดลงท ำให้ประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้มาก ซึ่งเคยเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ GOLD มีผลขาดทุนมาตลอด เพราะ 66% ของผลขาดทุนของ GOLD นั้นเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายเป็นหลัก ผลขาดทุนตรงนี้น่าจะลดลงได้ทันทีแบบมีนัยสำคัญ เพราะบริษัทใหม่มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น แต่ตรงนี้ก็คงยังไม่พอที่จะ turnaround ธุรกิจของ GOLD ให้กลับมาเป็นกำไรได้ UV จึงยังต้องออกแรงเพิ่มอีกเยอะทีเดียว

1 thought on “186: the new UV”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *