Skip to content

190: มุมมอง จอร์จ โซรอส 2013

ทองคำจะไปไม่ถึง $2000 ในปี 2013 แต่ถ้าหากทองจะลงก็จะลงได้ไม่มากนัก เพราะแม้ทองจะเป็น the ultimate safe haven แต่เวลาบรรดากองทุนขาดทุนในตลาดหุ้นมาก พวกเขาจะขายทองด้วยเพื่อเติมสภาพคล่อง

สงครามอิหร่าน นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงได้ง่ายๆ (น่าจะกดดัน upside ของราคาน้ำมันนะครับ)

อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ไม่น่าจะกลับไปเพิ่มขึ้นใหม่ ค่าชดเชยที่หมดอายุจะทำให้คนกลับเข้าทำงานมากขึ้น (น่าจะส่งผลต่อนโยบายดอกเบี้ย Fed นะครับ)

กลยุทธ์ในเวลานี้ที่โซรอสแนะคือ ให้มองความอยู่รอดมากกว่าการทำกำไร โดยให้เลือกหุ้นของธุรกิจที่น่าจะไปรอดได้ในระยะยาว และอีกส่วนหนึ่งคือเก็บเป็นเงินสด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *