Skip to content

247: บางกอกแอร์เวย์

บมจ.การบินกรุงเทพ หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เตรียมระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเร็วๆ นี้ โดยเป็นการขายหุ้นเพิ่มทุน 34.7% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท เพื่อนำมาใช้เพิ่มขนาดของฝูงบิน และปรับปรุงส่วนปฏิบัติงานเดิมให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *