Skip to content

296: กำไรรวมของบจ.ไตรมาส 2/2556

กำไรสุทธิรวม (SET+MAI) ใน ไตรมาส 2/2556 ยังเพิ่มขึ้น 25.6% yoy

(อย่างไรก็ตาม ยอดขายกลับเพิ่มขึ้นเพียง 1.14% yoy เท่านั้น สะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว)

Tags:

1 thought on “296: กำไรรวมของบจ.ไตรมาส 2/2556”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *