213: ตอนที่ ๒: ลูกหนี้การค้า

งบดุลของบริษัทเริ่มต้นด้วยการแจกแจงรายการสินทรัพย์ของบริษัททีละอย่าง ซึ่งจะเรียงลำดับจากสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงไปหาต่ำด้วย ดังนั้น Continue reading “213: ตอนที่ ๒: ลูกหนี้การค้า”