Skip to content

ตั้งสำรอง

213: ตอนที่ ๒: ลูกหนี้การค้า

งบดุลของบริษัทเริ่มต้นด้วยการแจกแจงรายการสินทรัพย์ของบริษัททีละอย่าง ซึ่งจะเรียงลำดับจากสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงไปหาต่ำด้วย ดังนั้น Read More »213: ตอนที่ ๒: ลูกหนี้การค้า