253: ตอนที่ 8: งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน น่าจะเป็นงบการเงินที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายที่สุด เพราะเป็นไปตามสมการ รายได้ – ค่าใข้จ่าย = กำไร เขียนเรียงลำดับให้ดูทีละรายการ  Continue reading “253: ตอนที่ 8: งบกำไรขาดทุน”