Skip to content

etf

159: กลยุทธ์สำหรับ index funds

สำหรับคนที่สนใจการลงทุนแบบ passive (ออมระยะยาว ไม่ต้องรู้มาก ไม่ต้องเฝ้าตลาด) Index Fund ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีมาก เพราะเป็นหลักทรัพย์ที่มีกระจายความเสี่ยง (โดยมาก) และมีการพิสูจน์กันมาแล้วว่า managed funds ส่วนใหญ่นั้นมักไม่สามารถเอาชนะ index funds ติดต่อกันหลายๆ ปีได้

แต่ปัญหาต่อมาก็คือว่า Read More »159: กลยุทธ์สำหรับ index funds