216: ตอนที่ ๓ : สินค้าคงคลัง

ถัดจากลูกหนี้การค้าในงบดุลลงมาก็มักจะได้แก่ สินค้าคงคลัง (inventory) หรือที่นิยมเรียกว่า สต็อกสินค้า นั่นเอง

บริษัทที่ผลิตสินค้าด้วยตัวเอง เช่น พวกโรงงานอุตสาหกรรม สินค้าคงคลังจะ  Continue reading “216: ตอนที่ ๓ : สินค้าคงคลัง”