Skip to content

retention

151: เลือกหุ้นปันผล

อันที่จริงผมไม่ค่อยได้ลงทุนแนวหุ้นปันผลเท่าไร แต่ก็มีประเด็นหลายอย่างที่คิดว่า น่าจะนำมาคุยกับท่านนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ไว้เพิ่มทางเลือกครับ

เวลาได้ยินคนชักชวนให้ซื้อหุ้นปันผลกัน บ่อยครั้งผมมักได้ยินตรรกที่ว่า ถือหุ้นปันผลไปเถอะยังไงก็คุ้ม เพราะทุกปีได้เงินปันผลก็มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอยู่แล้ว ว่าแล้วก็ขุดรายชื่อหุ้นที่มี Dividend Yield สูงกว่าตลาดมากๆ ออกมาให้เลือกซื้อกัน Read More »151: เลือกหุ้นปันผล