Stock Commentary : INTUCH

INTUCH มีลักษณะเป็นหุ้น Holding Company แต่ ณ เวลานี้ แทบจะเรียกได้ว่า ผลประกอบการทั้งหมดของบริษัทมาจากบริษัทลูกตัวเดียวคือ ADVANC ซึ่ง INTUCH ถือหุ้นอยู่ 40% ส่วน THCOM ซึ่งเป็นบริษัทลูกอีกตัวของ INTUCH นั้น Continue reading “Stock Commentary : INTUCH”