Skip to content

408: คุยกัน One Up : บทที่ 4-5

ในตอนนี้กล่าวถึงสิ่งที่เราควรสำรวจตัวเองก็จะเป็นนักลงทุนในหุ้น ซึ่งส่วนที่สำคัญมากคือ อุปนิสัย บุคลิก หรือทัศนคติ และกล่าวถึงเรื่องเล่าอย่างนิทานมายัน และ the cocktail party theory ด้วย 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *