10 Replies to “Market Commentary Jan 2016”

  1. การที่ PS เปลี่ยนนโยบายปันผลมากขึ้นกว่าเดิม
    คิดว่า PS มองเห็นโอกาสทำให้ราคาหุ้นเติบโตด้วยgrowth ยากขึ้น เลยเปลี่ยนมาเป็น dividend stock แทน พี่โจ๊กมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรคับ

    1. ก็เป็นไปได้ครับ บริษัทใหญ่ขึ้นมาก แต่ตลาดประเทศไทยไม่ได้โตขึ้นเท่าไร ช่วงนี้ ถ้าคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นก็ดีเหมือนกัน

      (แต่ก็เห็นข่าวแว่วๆ ว่า PS จะทำเมืองแถวแจ้งวัฒนะเป็นโครงการที่ใหญ่มาก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *