Skip to content

455: หนังสือน่าอ่าน Sapiens โดย Harari

 

Sapiens หนังสือที่พูดถึงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติตั้งแต่เริ่มต้น เป็นหนังสือที่มีแง่มุมของชีววิทยาและประวัติศาสตร์ผสมกัน ช่วยให้เราได้มองเห็นภาพของการเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนได้ดีขึ้น

1 thought on “455: หนังสือน่าอ่าน Sapiens โดย Harari”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *