Skip to content

456: ปัญญาประดิษฐ์ และอาชีพในอนาคต

รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจและควรรู้เกี่ยวกับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับอาชีพของมนุษย์ในยุคต่อไป

1 thought on “456: ปัญญาประดิษฐ์ และอาชีพในอนาคต”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *